ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

CỦA THƯƠNG HIỆU VÀ ĐỐI THỦ

HIỂU RÕ BỨC TRANH GIỮA THƯƠNG HIỆU VÀ
CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

THỊ PHẦN THẢO LUẬN

Tìm ra điểm mạnh và điểm yếu để doanh nghiệp bắt lất cơ hội và tận dụng thị trường ngách.

Thông qua phân tích đối thủ cạnh tranh, sẽ thấy vị trí doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh thông qua con mắt của khách hàng.

Internet Listening còn cung cấp bức tranh thị phần thảo luận của người dùng về các đối thủ theo từng giai đoạn, các chiến dịch lớn đối thủ đã và đang hoạt động.

KÊNH THẢO LUẬN

01/01/2022 - 30/4/2022

TOP NGUỒN THẢO LUẬN

01/01/2022 - 30/4/2022

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC QUA DỊCH VỤ
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯƠNG HIỆU & ĐỐI THỦ

Có bức tranh chung về thị phần ngành hàng/lĩnh vực
Mức độ quan tâm và cảm xúc của người dùng đối với từng đối thủ
So sánh thương hiệu với đối thủ cùng lĩnh vực
Nắm được các chiến dịch hiệu quả của đối thủ