ĐO LƯỜNG

HIỆU QUẢ CHIẾN DỊCH MAKETING

ĐO LƯỜNG & ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG

CHÚNG TÔI ĐO LƯỜNG CÁC MỤC TIÊU ĐÓ DỰA TRÊN CÁC
THẢO LUẬN CỦA NGƯỜI DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN:

CUNG CẤP CÁI NHÌN TOÀN DIỆN VỀ MỘT CHIẾN DỊCH

TRƯỚC CHIẾN DỊCH
TRONG CHIẾN DỊCH
SAU CHIẾN DỊCH
GIAI ĐOẠN
CHIẾN DỊCH
Tìm hiểu và lập KPI
Tối ưu hóa
Đánh giá toàn diện
Xem xét diễn biến ngành hàng từ đó có các đề xuất nhằm chuẩn bị, cũng như hỗ trợ thiết lập KPI cho chiến dịch
Theo dõi các chỉ số trong thời gian diễn ra chiến dịch cùng các đề xuất tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch
Đánh giá sức khỏe sau chiến dịch dựa trên các chỉ số và mục tiêu truyền thông của chiến dịch
1 báo cáo
Chiến dịch ngắn hạn (dưới 8 tuần): 1 báo cáo/ tuần
Chiến dịch dài hạn (trên 8 tuần): 1 báo cáo giữa giai đoạn chiến dịch hoặc 1 báo cáo/ tháng
1 báo cáo sau khi kết thúc chiến dịch
1-2 tháng trước thời gian diễn ra chiến dịch
Tùy theo độ dài của chiến dịch và tần suất báo cáo
Dựa trên độ dài của chiến dịch

MÔ PHỎNG CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ

CHIẾN DỊCH MARKETING